ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

                                ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทร สงคราม จะดำเนินการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง  ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านปรกที่ว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง
                                ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 102 ข้อ 103 และข้อ 107 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกำหนดหลักเกณฑ์
ดังนี้
                                1.  ชื่อตำแหน่งที่จะคัดเลือก
                                     - ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
                                2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและความรู้ความ
สามารถที่ต้องการ

                                        - หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7) (ผนวก ก.ท้ายประกาศ)
                                3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
                                     3.1 เป็นพนักงานส่วนตำบลในปัจจุบัน
                                     3.2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง 
รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย   หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
                                  3.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7 (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล 7 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 6 หรือ รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 6 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มาเทียบโอนเป็นประสบการณ์การบริหารได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถนำมาใช้ในการลดระยะเวลาและการดำรง
ตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นจาก 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี
                                3.4 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล (15,410 บาท)
                                4.  การสมัครคัดเลือก        
                                  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดตามข้อ 5. ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
                                5.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                                     5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ)
พร้อมติดรูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 1 ชุด
                                     5.2 ข้อมูลบุคคลตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด   (เอกสารหมายเลข 2 ท้าย
ประกาศ) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สำเนาคำสั่ง
เลื่อนระดับ/เงินเดือน ขั้นเงินเดือนเป็นต้น จำนวน 1 ชุด
                                      5.3 สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ชุด
                                      5.4 สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล   ที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ชุด
                                      5.5 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 ชุด
                                      5.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด จำนวน 1 ชุด
                                      5.7 ประวัติการลา จำนวน 1 ชุด
                                      5.8 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยู่ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ)
                                      5.9 หนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์บริหาร
กรณีที่นำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน
1 ชุด
                                      5.10 แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก    และผลงานที่
ประสบความสำเร็จ จำนวน  2 ผลงาน ตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)
โดยให้ผู้สมัครคัดเลือกจัดรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวน 9 เล่ม ในวันสมัคร
                                      5.11 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ชุด
                                6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                                     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร   จำนวน 400   บาท
(สี่ร้อยบาทถ้วน)ต้องชำระในวันสมัครเท่านั้น
                                7.  วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
                                     คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยการประเมินจาก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกผลงาน
ที่ประสบความสำเร็จในอดีตประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ และประเมินผล
จากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวิธีการและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ตามผนวก ข ท้ายประกาศ

                                8.  เกณฑ์การตัดสิน
                                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการประเมิน
คุณสมบัติและการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                                    คณะกรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนจากการประเมินคุณสมบัติและคะแนนจากการ
สัมภาษณ์แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ำสุดหากคะแนนของแต่ละบุคคล ปรากฏว่าคะแนน
รวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้

                                     ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
                                     ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
                                     ค)  ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า
                                     ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
                                     จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
                                     ฉ)  ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
                                     ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า
                                9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                                     คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่
6 มิถุนายน 2551 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
                                10. วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
                                      คณะกรรมการคัดเลือกฯ       จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินและสัมภาษณ์ ในวันที่ 
14 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ   ห้องประชุมศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม)
                                11. การแต่งกายในวันคัดเลือก
                                ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเท่านั้นและให้ผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย
                                12. การประกาศผลการคัดเลือก
                                      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
                                13. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือก
                                 13.1 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จะแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงครามก่อน

                                 13.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก มากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่างและภายหลังมีตำแหน่งว่าง
เพิ่มอีกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดำรงตำแหน่งได้ หรืออาจ
จะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
                                ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก   อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3472-5888 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2551

(นายณรงค์  ศรีสังวาลย์)
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์โดย อบต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม